大阳城集团娱乐app网址-线路检测_欢迎您

<th id="vy2dk"><track id="vy2dk"><rt id="vy2dk"></rt></track></th>
 • <dd id="vy2dk"><track id="vy2dk"></track></dd>
  <tbody id="vy2dk"><pre id="vy2dk"></pre></tbody>
  <dd id="vy2dk"><big id="vy2dk"><dl id="vy2dk"></dl></big></dd>

 • <li id="vy2dk"><acronym id="vy2dk"></acronym></li>
 • Algemene voorwaarden

  Artikel 1 - Toepasselijkheid

  Al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van onze klanten die afwijken van onze bepalingen, zijn ons slechts tegenstelbaar voor zover zij schriftelijk door ons zijn aanvaard. Alle verbintenissen aangegaan door onze rechtmatige vertegenwoordigers zijn enkel bindend wanneer ze door ons schriftelijk werden bekrachtigd of stilzwijgend door het feit?van de uitvoering, zonder voorbehoud, van de bestelling. Indien voor een bepaalde reden één of meerdere van de hieronder vermelde bepalingen niet kunnen toegepast worden, zullen niettemin alle andere bepalingen van kracht blijven.

  Artikel 2 - Aanbiedingen

  Onze offertes blijven geldig?gedurende vier weken. Elke bestelling die ons niet toegekomen is binnen de vier weken te rekenen vanaf de datum van onze aanbieding, zal slechts aanvaard worden na schriftelijke bevestiging of stilzijgend door het feit van de uitvoering, zonder voorbehoud, van de bestelling.

  Artikel 3 - Prestatiestaten

  Wanneer van toepassing, zal het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever op de prestatiestaten gelden als erkenning van juistheid van de gegevens die erop voorkomen en van de bevredigende uitvoering van het werk door de consultant.?

  Artikel 4 - Betalingen

  Behoudens schriftelijk afwijkend akkoord, zijn al onze facturen betaalbaar op 15 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn is, zonder ingebrekestelling, op de hoofdsom een interest verschuldigd van 1% per maand. In geval van niet-betaling binnen de dertig dagen na de vervaldatum, zal de hoofdsom van rechtswege en?eveneens zonder ingebrekestelling, met 15% worden vermeerderd. Het niet?betalen van de factuur op de vervaldag verleent ons het recht de nog uit te voeren prestaties in het kader van de aangegane verbintenissen te verbreken zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoedingen en interesten.

  Artikel 5 - Overmacht

  Niet uitvoering of welkdanige tekortkoming ook in de uitvoering van onze verbintenissen zullen als overmacht beschouwd worden indien zijn voortspruiten uit o.a. verzuim en/of tekortkoming door of bij de opdrachtgever, werkstaking of uitsluiting, oorlog, burgerlijke of politieke wanorderlijkheden, aardbeving en elke andere vreemde oorzaak of geval van overmacht ook.

  Artikel 6 - Toepasselijk recht

  Het contract valt onder de bevoegdheid van het Belgisch?Recht. Voor iedere betwisting tussen de partijen, erkent de klant de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken.

  大阳城集团娱乐app网址